Bewoners en sociaal netwerk

Bewoners en sociaal netwerk

In onze hulp- en dienstverlening staan onze bewoners en hun welzijn centraal. Als voorziening vinden we het belangrijk dat we in ons dagdagelijks handelen vertrekken vanuit hun specifieke ondersteuningsvraag. We gaan dus na: ‘Wie is deze bewoner en wat vraagt hij/zij aan ons?’ De antwoorden op deze vragen worden neergeschreven in de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO). Vaak liggen deze antwoorden niet zomaar voor de hand zodat we ons vanaf de opname zes maanden de tijd geven om de bewoner beter te leren kennen en pas daarna het IDO opmaken. Kenmerkend bij dit laatste is het feit dat we de bewoner in zijn totaliteit benaderen: in het uitdenken en realiseren van de dienstverlening vertrekken we vanuit de mogelijkheden en beperkingen van de bewoner, en houden we rekening met diens persoonlijkheid, voorkeuren en wensen:

  •  Onze bewoners vallen vaak op door hun beperkingen. Zonder deze laatste te willen negeren of te minimaliseren, willen wij in onze ondersteuning vooral het accent leggen op hun mogelijkheden.
  • We willen hen motiveren in wat ze goed kunnen, hun interesse opwekken voor iets wat ze niet kennen, hen ondersteunen in zaken die een inspanning vragen, hen een alternatief aanbieden voor iets wat ze niet kunnen en de zorg pas overnemen als we merken dat hun eigen mogelijkheden toch ontoereikend zijn. Dit brengt met zich mee dat we niet altijd de kortste en gemakkelijkste manier van werken toepassen.
  • We doen dit op vlak van eten, drinken, verzorging en hygiëne, werk en vrije tijd, communicatie, motoriek, denken en keuzes maken…
  • Zo geven we de bewoners de kans om zich optimaal te ontplooien, maar ook om terug te vallen op de begeleiding als iets niet of moeilijk gaat.
  • Verder staan we voor respect voor en aanvaarding van elke bewoner met zijn eigen persoonlijkheid, die steeds wordt gezien als het resultaat van het samenspel van erfelijke elementen en de individuele geschiedenis. We proberen hen van daaruit te begrijpen en plaatsen hun gedrag en eigenaardigheden tegenover deze achtergrond. Krampachtige pogingen om de bewoner te veranderen zijn bijgevolg uit den boze.
  • Tot slot gaan we er van uit dat iedere bewoner eigen voorkeuren en wensen heeft. Dit kan gaan van een bepaalde voorkeur voor eten tot de wens om op een bepaalde manier benaderd te worden. Sommigen moeten we bijstaan in het maken van een keuze, bij anderen moeten we letten op de kleine signalen die hun voorkeuren en wensen aangeven. In de mate van het mogelijke willen we hierop inspelen.

We zijn ervan overtuigd dat we op het juiste spoor zitten als we met deze aspecten rekening houden.

Daarnaast streven we ook steeds een aantal principes en ideeën na die we voor alle bewoners willen waarmaken en die onze hulp- en dienstverlening verder onderbouwen.

  •  We willen de bewoners een thuis bieden

Onze bewoners brengen het grootste deel van hun tijd door in de voorziening. Daarom vinden we het erg belangrijk dat ze zich hier kunnen thuis voelen, dat ze hier WEL-zijn.

Een thuis is een plaats waar je het gevoel van veilige geborgenheid hebt. We willen dit gevoel creëren door eerst en vooral aan hun primaire behoeften (eten, drinken, slaap, affectie, medische en paramedische zorgen,…) te voldoen. We willen daarnaast omgaan met de bewoners volgens de inzichten en methoden van basale stimulatie en ons die houding eigen maken. We willen ook aandacht hebben voor de specifieke behoeften van onze bewoners (vb. structuur).

Verder willen we een gezellige sfeer creëren door de leefruimtes aangenaam in te kleden met oog voor de interesses van de leefgroep als geheel.

  • We willen voor de bewoners een zo gewoon mogelijk leven

Onze bewoners zijn volwassen mensen, die recht hebben op een volwaardig burgerschap. Daarom willen we een zo normaal mogelijk dag- en weekritme creëren, waarin gewerkt en gerust wordt, waarin huishoudelijke taken worden opgenomen en vrije tijd goed kan worden ingevuld.

We willen ook naar buiten komen, onze bewoners laten deelnemen aan de samenleving, door gebruik te maken van de diensten en mogelijkheden die deze laatste ons biedt.

  • We hebben respect voor de familie en omgeving van de bewoners

We willen een goede relatie opbouwen met de familie en omgeving van de bewoners. De familie is voor ons een belangrijke schakel in de dienstverlening en daarom willen we een zo groot mogelijke betrokkenheid van hen stimuleren: we willen weten wat zij belangrijk vinden in de zorg; we luisteren graag naar hun aanvullingen op onze kennis; we raadplegen hen bij belangrijke beslissingen en respecteren hun keuzes.

Wij houden hen ook graag op de hoogte van het doen en laten van de bewoner en van het reilen en zeilen binnen de voorziening.

 

Ben je benieuwd naar het dagelijks leven in onze voorziening?

We maakten een korte film waarin we een beeld schetsen van OC Sint Jan de Deo.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/LdnBQKnolns” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>