Missie OC Sint Jan de Deo

Missie OC Sint Jan de Deo

Het OC Sint Jan de Deo gaat op weg met volwassenen met een verstandelijke en eventueel meervoudige beperking. Het wil een plek zijn waar het voor bewoners goed is om te wonen, werken, leven en waar tevreden medewerkers hen gepaste zorg en ondersteuning bieden.

We streven naar een thuis

  • als plaats waar men zichzelf kan zijn: Het accent ligt op mogelijkheden, persoonlijkheid, wensen en interesses. De individuele ondersteuningsvraag van iedere bewoner vormt het vertrekpunt.
  • als warme omgeving waar men zich geborgen voelt en omringd wordt door mensen die liefhebben: De klok rond wordt ondersteuning geboden op diverse vlakken. Telkens opnieuw wordt gezocht hoe ondersteuningsvragen op sociaal-emotioneel, cognitief, motorisch… vlak beantwoord kunnen worden.
  • als open leefruimte waar familie, vrienden en kennissen steeds welkom zijn: We vinden het belangrijk om het sociaal netwerk van onze bewoners zo veel mogelijk te verruimen en te versterken. In die zin willen we dan ook voldoende kansen creëren om naast de omgang met begeleiders, ook regelmatig contacten te hebben met familie, vrienden, kennissen…
  • als stimulerende omgeving waar nieuwe ervaringen kunnen opgedaan worden en waar  men kan groeien als persoon: Aansluitend bij de ondersteuning binnen de leefgroep, worden de bewoners ook van nabij ondersteund door de kinesitherapeuten, een logopediste, ergotherapeuten en activiteitenbegeleiders. We streven in elk geval naar een zinvolle dagbesteding met ruimte voor werk, therapie en vrije tijd.
  • als veilige haven van waaruit nieuwe horizonten verkend kunnen worden: We vinden het belangrijk om een grote betrokkenheid van onze bewoners binnen de voorziening na te streven. Daarnaast wensen we ook deelname in de samenleving te stimuleren. Daarbij stellen we de eigen ondersteuningsvraag van iedere bewoner voorop.

 Telkens opnieuw, voor iedere persoon, proberen we de invulling van thuis komen voor hem of haar te definiëren.

Orthoagogisch centrum Sint Jan de Deo valt onder de Broeders van Liefde. De missietekst van de Broeders van Liefde kunt u hier raadplegen.